Mimořádné opatření ředitelky školy ze dne 4. 12. 2020

Mimořádné opatření ředitelky školy ze dne 4. 12. 2020

 

Prezenční forma vzdělávání žáků školy od 7. 12. 2020

 

- teoretické vyučování            -  prezenční výuka končících ročníků (beze změn)

                                               -  rotační (střídavá) prezenční výuka pro žáky ostatních ročníků

- praktické vyučování             -  prezenční forma odborného výcviku žáků všech ročníků

 

Cílem rotační (střídavé) výuky je organizovat vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

 

Rozpis tříd je uveden v programu Bakaláři a na OneDrive jednotlivých tříd.

 

Vzhledem k tomu, že na pracovišti školy na adrese Třebízského 22, u oborů vzdělání, jejichž součástí je odborný výcvik, nelze cíle rotační (střídavé) výuky naplnit pouze střídáním teoretické výuky a odborného výcviku po týdnech, rozhodla ředitelka školy o pokračování distanční teoretické výuky žáků některých tříd (uvedeno rozpisem), tak, aby se snížil celkový počet žáků přítomných ve škole. 

 

V souladu s pokyny MŠMT a MZd ČR přijímá škola opatření k ochraně zdraví žáků a zaměstnanců školy.

 

1. Obecné informace

 • budovy školy teoretického vyučování jsou pro žáky otevřeny od 7:30 hodin po dobu stálého rozvrhu prezenční výuky
 • čas příchodu žáků do školy (pracoviště teoretického vyučování) je stanoven v době od 7:30 hodin do 7:50 hodin (podrobný rozpis umístění tříd na jednotlivých pracovištích, viz informační portál školy)
 • pracoviště praktického vyučování/všechny školní provozovny jsou pro žáky přístupné dle přesně stanoveného rozpisu zahájení prezenční výuky odborného výcviku žáků jednotlivých oborů/ rozpisu směn na jednotlivých provozovnách (viz informační portál školy)
 • ve všech učebnách a na toaletách jsou k dispozici mýdla, dezinfekční prostředky a jednorázové papírové ručníky
 • žáci budou mít v teoretickém i praktickém vyučování k dispozici minimálně dvě čisté roušky (ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti viru)
 • v průběhu docházky budou žáci okamžitě informovat školu o případných změnách (změna zdravotního stavu, změna situace ve společné domácnosti,..), prostřednictvím studijního oddělení/sekretariátu školy (zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotního stavu žáka - zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon)
 • informace budou pracovnicí studijního oddělení ihned předány jednotlivým třídním učitelům/učitelům odborného výcviku
 • škola věnuje zvýšenou pozornost případným projevům/příznakům zdravotních obtíží žáka/zaměstnance

 

1.1 Postup školy při zjištění příznaků zdravotních obtíží

při příchodu do školy/na pracoviště odborného výcviku/do domova mládeže

 • zletilý žák s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy školy – je informován rodič žáka
 • nezletilý žák s patrnými příznaky není vpuštěn do budovy, pokud je přítomen zákonný zástupce žáka nebo je izolován od ostatních osob až do doby převzetí zákonným zástupcem, který je o stavu neprodleně informován

 

v průběhu přítomnosti žáka ve škole/na pracovišti odborného výcviku/v domově mládeže

 • žák je izolován od ostatních přítomných, je informován zákonný zástupce nezletilého žáka s požadavkem na bezodkladné převzetí žáka, zletilý žák opustí budovu/pracoviště odborného výcviku/domov mládeže v nejkratším možném čase, škola informuje rodiče žáka (doporučujeme doprovod rodinným příslušníkem)
 • v případě přetrvávajících zdravotních obtíží žáka způsobených chronickými zdravotními problémy (alergie, astma,…) předloží žák potvrzení vystavené praktickým lékařem pro děti a dorost (pokud tak neučinil při první vlně epidemie), jeho přítomnost ve škole/na pracovišti odborného výcviku/v domově mládeže je bez omezení

2. Žáci jsou povinni dodržovat hygienická opatření přijatá z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, konkretizovaná s ohledem na specifika jednotlivých pracovišť školy

 

2.1 Vstup do budov školy je povolen

 • žákům bez příznaků infekčního onemocnění, kteří se řídí pokyny zaměstnanců školy pověřených dohledem
 • s ochranou dýchacích cest (rouška, respirátor), ochranný štít bez roušky není považován za dostatečnou ochranu proti viru
 • po provedené dezinfekci rukou
 • vždy s náležitým odstupem
 • pouze po přezutí v prostorách šaten, ve kterých se žák zdržuje jen nejnutnější dobu (minimalizace osobních kontaktů)
 • škola neposkytuje žákům osobní ochranné prostředky

 

2.2 ​​​​​​​Vstup do budov školy je zakázán

 • doprovázejícím osobám
 • těm, kteří budou vykazovat známé příznaky virového onemocnění (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, infekce horních cest dýchacích apod.)
 • cizím osobám, kromě vymezených úředních hodin v pondělí a středu vždy od 7:00 do 7:15 hodin, od 14:15 do 15:00 hodin, v jiné době dle dohody.

 

​​​​​​​​​​​​​​2.3 Pohyb po budově

 • při přesunech do odborných učeben vždy dle pokynů vyučujícího/dohled konajícího pedagoga
 • při dodržování náležitých odstupů
 • při minimalizování osobních kontaktů ve společných prostorách školy

2.4 Zásady práce v učebně

2.4.1 Žáci jsou povinni

 • po příchodu do učebny umýt si ruce mýdlem a provést jejich dezinfekci
 • při konzultacích používat pouze vlastní učebnice, psací potřeby a další pomůcky

učebnice a pomůcky nenechávat v učebnách

 • do odborných učeben vstupovat na pokyn pedagoga (začínají pracovat pouze na pokyn vyučujícího, který provede před zahájením výuky dezinfekci PC - myš, klávesnice, pracovní plocha)
 • dodržovat vnitřní řády odborných učeben, respektovat zvýšená hygienická opatření s ohledem na specifika jednotlivých odborných učeben a laboratoří, dbát pokynů vyučujících

 

2.4.2    Pedagogové jsou povinni

 • v průběhu a na konci vyučovací hodiny – (min. po 30 minutách) zajistit časté a intenzivní větrání učebny
 • provést před zahájením výuky v odborné učebně dezinfekci každého pracovního místa žáka (PC – myš, klávesnice, pracovní plocha)
 • provést při příchodu do každé učebny dezinfekci pracovní plochy katedry, dezinfekci PC (myš, klávesnice)
 • chránit své dýchací cesty rouškou, respirátorem
 • pouze ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků (v tomto případě je doporučeno, aby nebyla žáky obsazena první řada lavic před tabulí/katedrou)

 

 

2.5. Odchod žáků ze školy

-    při dodržení odstupů ve společných prostorách a v prostorách šaten

-   při minimalizování osobních kontaktů

 

3. Další povinnosti žáků školy

 • okamžitě informovat o případných změnách zdravotního stavu, o změně situace ve společné domácnosti,…
 • respektovat zásady pohybu po budově – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou (vždy po příchodu do učebny)
 • respektovat další opatření přijatá vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace

4. Povinnosti zaměstnanců školy

 • nosit ochranu dýchacích cest (roušku, respirátor) po celou dobu pobytu na pracovišti

pouze ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků

 • respektovat zásady pohybu po budově – odstupy, časté mytí a dezinfekce rukou
 • zabezpečit časté a intenzivní větrání v učebně – minimálně na začátku a konci vyučovací hodiny
 • okamžitě informovat o případných změnách svého zdravotního stavu, situace ve společné domácnosti,…
 • plnit své pracovní povinnosti se zvýšenou ochranou svého zdraví
 • dodržovat hygienická pravidla a standard úklidu jednotlivých budov/pracovišť školy se kterými byli prokazatelně seznámeni

 

Za aktualizaci pravidel dle reálné situace a kontrolu jejich dodržování zodpovídají zástupci ředitelky školy pro teoretické vyučování, zástupkyně ředitelky pro provozně ekonomický úsek.

 

5. Pracoviště praktického vyučování

 • žáci se účastní odborného výcviku dle běžných pravidel (stupeň 3 PES)
 • pravidla a hygienické podmínky práce jsou pro žáky a zaměstnance školy konkretizovány dle jednotlivých oborů/skupin žáků dle podmínek a specifik jednotlivých pracovišť (školní pracoviště/pracoviště smluvních partnerů)
 • na školním pracovišti praktického vyučování, bude režim příchodů žáků, střídání směn a režim přestávek upraven tak, aby  byly nadále minimalizovány kontakty žáků ve společných prostorách  
 • na provozovnách kosmetických služeb a v kadeřnictví budou při kontaktu se zákazníkem dodržována veškerá pravidla stanovená pro provozovny služeb (počet zákazníků na plochu provozovny, zákazník i obsluha s rouškou, dezinfekce na vstupu do provozovny,..)
 • přicházejícím zákazníkům bude měřena teplota bezkontaktním teploměrem
 • ve školní cukrárně bude nadále pouze prodej „přes pult“

 

Za aktualizaci pravidel dle reálné situace a kontrolu jejich dodržování zodpovídá zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování.

 

6. Škola

 • vymezí pravidla pohybu žáků i zaměstnanců v prostorách školy
 • průběžně zdůrazňuje žákům i zaměstnancům školy zásady osobní a respirační hygieny
 • provádí pravidelnou a častou dezinfekci prostor školy/školních pracovišť odborného výcviku
 • zabezpečí prokazatelné proškolení všech zaměstnanců školy
 • zajistí mýdlo, dezinfekční prostředky a papírové ručníky u vchodů do budov školy, v učebnách a na toaletách
 • vymezí podmínky vstupu cizích osob do budovy školy
 • je vybavena osobními ochrannými prostředky – roušky, štíty, jednorázové rukavice, čistící a dezinfekční prostředky, bezkontaktní teploměry

 

7. Školní jídelna (omezený provoz z důvodu rekonstrukce školní kuchyně)

 • zajišťuje stravování pouze ubytovaným žákyním (neubytovaní žáci mají možnost přihlásit se k odběru stravy ve školní kuchyni DM Holečkova)
 • zajistí možnost dezinfekce rukou všech strávníků
 • minimalizuje osobní kontakty žáků
 • neumožní samoobslužný výdej
 • neumožní odebírání stravy do donesených nádob
 • zajistí časté a intenzivní větrání prostor vymezených pro stravování žákyň

 

Za respektování stanovených pravidel, za jejich případnou aktualizaci dle reálné situace zodpovídá vedoucí školní kuchyně.

 

8. Domov mládeže

 • vymezí pravidla pohybu ubytovaných žákyň po DM
 • zajistí časté a intenzivní větrání společných prostor, jednotlivých pokojů
 • umožní ubytování  žákyním bez příznaků infekčního onemocnění
 • zajistí, aby ubytované žákyně při příchodu na DM měly možnost provést dezinfekci rukou
 • minimalizuje osobní kontakty ve společných prostorách DM (umývárny, školní jídelna, klubovny)
 • zajistí, aby se v prostorách šaten ubytovaná žákyně zdržovala jen nejnutnější dobu (minimalizace osobních kontaktů, dodržování odstupů)
 • doporučí, aby ubytované žákyně měly k dispozici dostatečný počet roušek
 • pro případ izolace vyčlení jeden pokoj a hygienickou kabinu,

Postup DM při zjištění příznaků zdravotních obtíží u ubytované žákyně je totožný se zněním čl. 1.1 tohoto opatření.

Za respektování stanovených pravidel, za jejich případnou aktualizaci dle reálné situace zodpovídá vedoucí vychovatelka DM.

 

9. Distanční vzdělávání

Žáci mají zákonnou povinnost se distančně vzdělávat. Rotační vzdělávání distanční formou  škola poskytuje žákům nižších ročníků v teoretickém vyučování od 7. 12. 2020 dle rozpisu. Žáci mají možnost se od 18. 11. 2020 účastnit individuálních konzultací s pedagogem v režimu vždy jeden pedagog + jeden žák.

 

10. Závěr

Škola se řídí pokyny příslušné KHS, postupuje v souladu s manuálem MŠMT, dodržuje všechna aktuálně platná vyhlášená mimořádná opatření KHS nebo MZd ČR.

 

V Českých Budějovicích dne 4. 12. 2020

 

 

 

Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                               ředitelka školy