Informace pro účastníky školní přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Informace pro účastníky školní přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021

 • řádný termín: 5. a 6. květen 2021
 • mimořádný termín:  2. a 3. červen 2021

 

Podmínkou pro účast na přijímacích zkouškách je:

 1. negativní test a
 2. žádné příznaky onemocnění COVID-19

 

1. Příchod ke škole a pohyb před školou

 • V souladu s pozvánkou se uchazeči dostaví na zkoušku ve stanovený čas a na stanovené místo.
 • Uchazeči z rizikových skupin se dostaví před budovu školy do 7:25 hod. bez ohledu na čas uvedený v pozvánce.
 • Před školou budou uchazeči dodržovat odstupy 2 m.
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem bez výdechového ventilu dle příslušných norem (např. FFP2, KN95), případně zdravotnickou rouškou.

 

2. Vstup do budovy školy

 • Uchazeči předloží ke kontrole před vstupem do budovy doklad o negativním výsledku testu (v listinné nebo elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem), který není starší 7 dní. Střední škola obchodní testování uchazečů na místě neprovádí.
 • Při vstupu do budovy odevzdají uchazeči podepsané Organizační pokyny a zajištění BOZ pro přijímací zkoušku, které obdrželi spolu s pozvánkou.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze uchazečům s ochranou dýchacích cest (respirátor, zdravotnická rouška).
 • Vstup do budovy školy je povolen pouze po přezutí dle pokynů (ochranné návleky nebudou poskytovány) a následném provedení dezinfekce rukou.
 • Uchazeči vykazující příznaky onemocnění COVID-19 nesmí vstoupit do budovy školy, příchozím bude namátkově měřena teplota.
 • Uchazeči se pohybují pouze ve vymezených prostorách školy,  po celou dobu pobytu ve škole používají zdravotnickou roušku nebo respirátor, respektují pokyny pracovníků školy.

3. Vstup do učebny

 • Každý uchazeč použije dezinfekci na ruce také při vstupu do učebny (dezinfekce nenahrazuje časté mytí rukou)
 • Uchazeči, kteří konají v uvedený den také test z matematiky (obor Aplikovaná chemie), opouští o přestávce učebnu pouze v nutných případech (použití vyhrazeného WC), vždy s ochranou dýchacích cest.

 

4. Přijímací zkouška v náhradním termínu

 • Pokud uchazeč nepředloží doklad o negativním výsledku testu, nemůže se účastnit v řádném termínu přijímací zkoušky. Neúčast z tohoto důvodu může písemně (nejpozději do 3 dnů) omluvit ředitelce školy.
 • Pokud byl výsledek testu na COVID-19 před řádným termínem přijímací zkoušky pozitivní
  (doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě neúčasti uchazeče na školní přijímací zkoušce).

 

5. Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19

a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-COV-2 neuplynulo více než 90 dní,

 

b) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,

 

c) výše uvedené způsoby se uplatní jak v případě uchazeče, tak i podporující osoby.

 

 

Další dotazy rádi zodpovíme telefonicky na tel. číslech 397 023 711, 12, elektronicky na adrese: sekretariat@sso.cz.

 

Všem uchazečům přejeme úspěch u přijímacích zkoušek.

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                                                                      ředitelka školy