Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při maturitních a závěrečných zkouškách 2021

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 12/2020-21 ze dne 21. 5. 2021

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při maturitních a závěrečných zkouškách 2021

V souladu s pokyny MŠMT a MZd ČR přijímá škola opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, opatření k ochraně zdraví.

 

 1. Podmínka účasti žáka na maturitních a závěrečných zkouškách (platí také pro členy zkušební komise):
 • negativní test (žákům umožní testování škola, v níž žák zkoušku koná, testování členů zkušební komise zajistí kmenová střední škola)
 • žádné příznaky onemocnění COVID19

 

 1. Testování nebude vyžadováno, pokud žák/člen zkušební komise
 1. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
 2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV- 2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dní a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů nebo
 3. má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

 

Žák/člen zkušení komise musí prokazatelně doložit (buď zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě – SMS, potvrzení od lékaře nebo lékařská zpráva).

 

V případě, že má žák právo u zkoušky na přítomnost asistenta, musí tato osoba předložit doklad o negativním testu stejně jako žák, jinak škola účast asistenta na zkoušce neumožní.

Jiná osoba, která se účastní uvedených zkoušek (např. povolená účast veřejnosti na ústních zkouškách) je povinna doložit výsledek testu nebo doložit náhradní způsob splnění povinností.

 

 1. Zabezpečení průběhu zkoušek, přijatá opatření

 

3.1 Vstup do budovy

 • před budovou školy žáci dodržují 2metrové rozestupy
 • po provedené dezinfekci rukou
 • po provedeném testování
 • není umožněn doprovázejícím osobám s výjimkou asistenta

 

Příchody žáků jsou organizovány tak, aby nedocházelo ke shlukování osob a pohyb žáků při vstupu do budovy a jejich přesun do učeben byl plynulý.

 

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit. (Příchozím bude namátkově měřena tělesná teplota bezkontaktním teploměrem – vždy s jejich souhlasem.)

3.2 Pohyb po budově

 • s povinnou ochranou dýchacích cest předepsaným způsobem (respirátor FFP2) u všech osob po celou dobu pobytu v prostorách školy
 • při dodržování zásad osobní a respirační hygieny
 • při minimalizováni osobních kontaktů ve společných prostorách školy

 

3.3 Při písemných zkouškách a didaktických testech v učebně

 • povinná dezinfekce rukou při příchodu do učebny
 • povinná ochrana dýchacích cest předepsaným způsobem (respirátor FFP2)
 • povinnost respektovat pravidlo – jeden žák v lavici, při dodržení zasedacího pořádku
 • dodržení odstupu mezi žáky minimálně 1,5 metru
 • používání vlastních psacích potřeb a dalších pomůcek

 

3.4 Při ústní zkoušce

 • povinná ochrana dýchacích cest předepsaným způsobem (respirátor FFP2)
 • respektování limitované přítomnosti osob (zkušební komise, zkoušený a připravující se žák, při respektování rozestupů 1,5 m, omezená přítomnost veřejnosti vzhledem ke kapacitě učeben max. 5 osob v učebně s vymezením většího odstupu, než je 1,5 m)
 • dodržování zvýšeného hygienického standardu při losování otázek
 • používání vlastních psacích potřeb během zkoušky
 • provádění častějšího čištění a ošetřování předmětů, které v průběhu zkoušky používá větší počet osob
  zabezpečení pravidelného vyvětrání každé učebny v hodinových intervalech, minimálně po dobu 5 minut
 • ošetření povrchů stolů a židlí dezinfekcí po každé zkoušce

 

3.5 Při praktické zkoušce

 • provedení dezinfekce rukou při příchodu do učebny
 • respektování povoleného maximálního počtu osob ve skupině (20 osob)
 • respektování zákazu účasti veřejnosti při zkoušce (v souladu s § 74 odst. 5 školského zákona z důvodu ochrany zdraví)
 • dodržování zvýšených hygienických opatření
 • respektování zásady ochrany zdraví při kontrolovaném předávání pomůcek a materiálů s možným využitím dezinfekce
 • zabezpečení pravidelného vyvětrání každé učebny v hodinových intervalech, minimálně po dobu 5 minut,
 • ošetření povrchů stolů a židlí dezinfekcí po každé výměně zkoušeného žáka

 

Za kontrolu dodržování přijatých opatření, jejich aktualizaci vyplývající z reálné situace a případných aktualizovaných mimořádných opatření MŠMT a MZd zodpovídají vedoucí jednotlivých úseků.

 

 

V Českých Budějovicích dne 21. 5. 2021                

 

                      

 

                                                                                              Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

ředitelka školy