Mimořádný termín písemné maturitní zkoušky - společná část - 7. - 9. července

Mimořádné opatření ředitelky školy č. 13/2020-21 ze dne 30. 6. 2021

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při mimořádném termínu MZ2021M – písemné zkoušky společné části MZ konané ve dnech 7. – 9. července 2021

 

V souladu s pokyny MŠMT a MZd ČR přijímá škola opatření k předcházení vzniku a šíření infekčních nemocí, opatření k ochraně zdraví.

 

 

1. Obecné informace

 • budova školy je pro žáky přístupná vždy 45 minut před zahájením zkoušky

 

2. Pohyb před budovou školy

 • žáci přicházejí tak, aby byli přítomni v učebně min. 20 minut před zahájením zkoušky
 • žáci dodržují alespoň 2metrové rozestupy, neshlukují se, mají s sebou igelitový sáček/igelitovou tašku na uložení obuvi po přezutí
 • příchody žáků do budovy budou koordinovány tak, aby jejich přesun do učeben byl plynulý

 

3. Vstup do budovy

 • bez povinnosti testování
 • pouze s ochranou dýchacích cest
 • pouze po provedené dezinfekci rukou a následném přezutí (vycházkovou obuv ukládá žák do přineseného igelitového sáčku nebo tašky)
 • není umožněn doprovázejícím osobám s výjimkou asistenta
 • není povolen osobám s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

 

4. Pohyb po budově

 • s povinnou ochranou dýchacích cest (respirátor FFP2, KN 95) u všech osob po celou dobu pobytu v prostorách školy
 • při dodržování zásad osobní a respirační hygieny
 • při minimalizováni osobních kontaktů ve společných prostorách školy

 

5. Zásady pro konání písemné zkoušky v učebně

 • povinná dezinfekce rukou při příchodu do učebny
 • povinná ochrana dýchacích cest předepsaným způsobem (respirátor FFP2) – vzhledem ke skutečnosti, že se zkoušek účastní žáci z různých škol, platí povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu zkoušky
 • dodržení zasedacího pořádku – jeden žák v lavici
 • dodržení odstupu mezi žáky minimálně 1,5 metru
 • používání vlastních psacích potřeb a dalších pomůcek

 

6. Povinnosti zaměstnanců školy

 • zabezpečit časté a intenzivní větrání každé učebny
 • dodržovat standard úklidu společných prostor a jednotlivých učeben, ve kterých se konají písemné zkoušky

 

 

V Českých Budějovicích 30. 6. 2021

 

 

 

                                                                Mgr. Jarmila Benýšková, v. r.

                                                                           ředitelka školy